Условия и правила

Деца под 18 г. се допускат само със съгласието на Родител

Деца под 14 г. се допускат само с предружител или след наемане на личен треньор

Сигурност. Във фитнес клубовете на Фитнес Олимп, в които шкафчетата в съблекалните не са с автоматични или механични ключалки с код, клиентите следва да си носят катинари за заключването им.Шкафчетата са на разположениесамо за времетраенето на тяхното посещение.

Фитнес Олимп не поема отговорност за евентуална загуба, кражба или повреда на лични вещи или ценности на територията на своите клубове, дори и оставените вещи да са в предвидените сейфове за съхранение на ценности.

Обувки и облекло. При трениране и посещаване на клубовете на Фитнес Олимп, от всички клиенти се изисква да носят подходящи и чисти обувки, които да бъдат обути на място. Това означава – без голи тела и боси крака, джапанки, външни обувки, ботуши, работни обувки и др. Ако чистите обувки са забравени, клиентите трябва да ползват калцуни при влизане и трениране в клуба. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват.

По време на тренировките задължително трябва да се използват лични кърпи за постилане върху уредите, които се ползват с лежане, седене или облягане, ако нямате такава, ще Ви бъде предоставена от обслужващия персонал срещу обявената цена на ценоразписа

Подреждане на свободните тежести и постелки. Свободните тежести и постелки се подреждат на определените за това стойки и места след използването им. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват.

След приключване на тренировките трябва да върнете използваното оборудване наспециално предназначените за това места. Членовете на Клуба носят материална отговорност при изгубване или повреждане на използвания от тях инвентар на Клуба, както и за нанасяне на щети на всякакво друго имущество на Клуба.

Фитнес Олимп си запазва правото за всеки конкретен случай да откаже достъп до свой клуб на всяко лице, за което има съмнения, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества, или сметне за необходимо, с оглед опазването на вътрешния ред и сигурността на служителите и клиентите.

Фитнес Олимп си запазва правото да променя цените, правилата, оборудването, графиците за инструктори, работното време на клубовете си и др. по всяко време, като обновяването на такива условия може да отнеме технологично време, с оглед на което клиентите следва да отправят запитване до персонала на фитнеса за актуални оферти.

Фитнес Олимп не носи отговорност за заболяване, нараняване или вреда, която се дължи на вина на клиента или на трета страна, както и за събития, които нито компанията, нито нейните доставчици биха могли да предвидят или предвидят или предотвратят (включително, но не само вреда или нараняване в резултат на токов удар, влошаване или прикриване на медицинско състояние, вреда от ползването на съоръженията). Всички клиенти следва да се консултират с лекар, преди да започнат тренировки във Фитнес Олимп.

Регистрация на потребителите

– Всеки, който иска да използва услигите на фитнеса трябва да създаде свой потребителски профил,
чрез попълване на електронната форма за регистрация на адрес www.fitnessolymp.bg

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията,
всеки нов член на фитнесадекларира, че е запознат с настоящите Общи условия
включително и с Политиката на поверителност и Вътрешните правила за ползване на фитнес услуги,
съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

  • В случай, че лицето е непълнолетен – под 18г., с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията, той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящите Общи условия и извършване на регистрация.
  • В случай,че лицето е малолетен под 14г., изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник. При ползване на спортните съоражения, малолетният потребител следва да бъде придружен от пълнолетно лице или срещу заплащане, съгласно ценоразписа на Обекта да ползва услугите на персонален треньор.При регистрация и при последващо актуализиране, Потребителят, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.
  • Фитнес ОЛИМП потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация електронен адрес, съдържащо информация за активирането на потребителския профил.

Декларация за мен

Изтегли тук

Декларация за мен и моето дете

Изтегли тук

Заплащане на фитнес абонамент

Карта за достъп

На клиентите се издава индивидуална клиентска карта при закупуването на вид услуга. Всички клиенти трябва да носят картатаси при посещение в клубовете на ОЛИМП. При загубена карта се преиздава нова и се заплаща от съответния клиент.

Картите са лични и не се преотстъпват. Картите на нарушителите на това правило биват блокирани и анулирани незабавно.

Всеки клиент има индивидуален профил и има възможност да си зареди депозит, който може да бъде използван за закупуване на продукти или услуги на Фитнес Олимп. Депозита не се възстановява и не може да бъде изтеглян от картата срещу паричната им равностойност или използвани по какъвто и да било друг начин, различен от посочения.

Актуализирани на 31.03.2021